ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕ pitbul ਦਾ

232

ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕ pitbul ਦਾ